Obchodní podmínky

Věnujte prosím pozornost našim VOP. Naše obchodní podmínky korespondují s užívaným standardem IAM.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HrubyMOVING s.r.o., IČ 264 88 477,

platné pro stěhovací služby

 1. Úvodní ustanovení
  1. Společnost HrubyMOVING s.r.o., IČ 264 88 477, se sídlem Kostelecká 879, 190 00 Praha 9, je obchodní společností s ručením omezeným vedenou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 85403 a podnikající mimo jiné v oblasti stěhování.

  2. Společnost HrubyMOVING s.r.o. tímto vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které jsou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. VOP tak tvoří nedílnou součást každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, společností HrubyMOVING s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem jsou stěhovací služby.

  3. Smyslem VOP je zejména stanovit obecně práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a další podmínky stěhování. V případě odchylných ujednání ve Smlouvě o dílo, či smlouvě rámcové, mají tato ujednání přednost před zněním VOP.

  4. Pro účely smluvního vztahu a VOP se rozumí:

   1. stěhováním; provedení díla dle smluvního vztahu, jež spočívá v naložení a přepravě stěhovaných předmětů z místa odeslání do místa určení a v jejich následném vyložení a předání Objednateli (případně včetně dalších dílčích smluvně dojednaných služeb);

   2. stěhovanými předměty; movité věci, které jsou předmětem stěhování, tj. věci, které Zhotovitel dle požadavku Objednatele naloží v místě odeslání, přepraví na místo určení a zde následně vyloží a předá Objednateli. Čl. V stanoví, které věci se ze stěhování vylučují;

   3. místem odeslání; místo určené Objednatelem, odkud jsou předměty stěhovány, tedy místo, kde jsou stěhované předměty Zhotovitelem naloženy;

   4. místem určení; místo určené Objednatelem, kam jsou předměty stěhovány, tedy místo, kde jsou stěhované předměty vyloženy a předány Objednateli.

 2. Povinnosti Objednatele

  1. Objednatel je povinen s dostatečným časovým předstihem Zhotovitele informovat zejména o:

   1. objemu, hmotnosti a povaze stěhovaných předmětů,

   2. stěhovaných předmětech, jež vyžadují zvláštní péči či mimořádnou obezřetnost, zejména pokud jde o křehké předměty,

   3. jakýchkoliv, byť potenciálních, problémech spojených s manipulací se stěhovanými předměty či se vstupem na místo odeslání či místo určení

   4. hodnotě stěhovaných předmětů (Objednatel předloží Zhotoviteli soupis veškerých stěhovaných předmětů s uvedením ceny)

   5. termínu stěhování

V případě, že Objednatel poskytne Zhotoviteli informace nepravdivé, nepřesné, neúplné či zavádějící a Zhotoviteli v důsledku toho vzniknou zvláštní výdaje či škoda, je Objednatel povinen takové zvláštní výdaje či škodu Zhotoviteli bezprostředně nahradit.

  1. Objednatel je povinen Zhotoviteli oznámit údaje o adrese, telefonním čísle a elektronické adrese (e-mailu), prostřednictvím kterých lze Objednatele před, během stěhování i následně kontaktovat. V případě změny těchto údajů je Objednatel povinen Zhotoviteli neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit tuto změnu.

  2. Objednatel je povinen před stěhováním stěhované předměty opatřit přiměřeným obalem, ledaže bylo smluvně dohodnuto jinak.

  3. Objednatel je povinen být přítomen v místě odeslání při nakládání stěhovaných předmětů. Po naložení stěhovaných předmětů je Objednatel povinen zkontrolovat, zda nebyl v místě odeslání zapomenut žádný ze stěhovaných předmětů.

  4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při stěhování veškerou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat.

  5. Objednatel je povinen být přítomen v místě určení v dohodnutém termínu pro účely předání stěhovaných předmětů, přitom je povinen dávat pokyny ohledně vyložení stěhovaných předmětů a tyto předměty finálně převzít. Převzetí stěhovaných předmětů je Objednatel povinen Zhotoviteli písemně potvrdit. Pokud Objednatel poruší povinnost být přítomen v místě určení v dohodnutém termínu a zároveň nedá Zhotoviteli zavčas pokyny ohledně způsobu, jak se stěhovanými předměty naložit, je Zhotovitel oprávněn stěhované předměty vyložit na vhodném místě, které sám určí. Má se za to, že tímto jsou stěhované předměty řádně předány.

  6. Objednatel je povinen při předání stěhované předměty ihned prohlédnout. Případná viditelná poškození či zničení stěhovaných předmětů je Objednatel povinen ihned oznámit a sepsat se Zhotovitelem zápis o škodě, jinak ztrácí nárok na její náhradu. Vyložení viz ustanovení II.6., do vhodného místa určeného Zhotovitelem, má stejnou účinnost z hlediska reklamace jako dodání do místa určeného Objednatelem.

 1. Cena a platební podmínky

  1. Objednatel je povinen za stěhování zaplatit cenu ve sjednané výši a sjednaným způsobem na základě smluvního vztahu. Zhotovitel je oprávněn cenu přiměřeně navýšit za situace, že mu při stěhování vzniknou nepředvídatelné a jím nezaviněné výdaje. Zhotovitel je povinen Objednatele o navýšení ceny neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat. Zhotovitel stanovuje minimální účtovací doby a částky za stěhování a to následujícím způsobem:

   1. Stěhování v rámci Prahy a okolí - minimální účtovací doba 4 hod při minimální účtovací částce 3.000,- Kč (bez DPH)

   2. Stěhování v rámci Brna a okolí - minimální účtovací doba 4 hod při minimální účtovací částce 2.500,- Kč (bez DPH)

   3. Stěhování v rámci Ostravy a okolí - minimální účtovací doba 4 hod při minimální účtovací částce 2.000,- Kč (bez DPH)

  2. Před stěhováním je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit zálohu ve výši 100 % sjednané ceny, ledaže bylo smluvně dohodnuto jinak.

  3. Objednatel není oprávněn zadržet platbu či její část z důvodu jakýchkoliv reklamací stěhování. Objednatel rovněž není oprávněn započíst vůči ceně či její části jakékoli pohledávky vůči Zhotoviteli. V případě jednání v rozporu s tímto ustanovením se Objednatel dostává do prodlení s úhradou. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu vůči zhotoviteli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

  4. V případě prodlení Objednatele s platbou za služby, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a po 15 dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  5. Smluvní ceny za služby neobsahují clo, DPH, poplatky, které mohou být účtovány na území třetí země a pojištění nad rámec ustanovení VI.2.

  6. Ceny za mezinárodní přepravu mohou být ovlivněny změnami hodnoty cizích měn, daňovými a bezpečnostními předpisy třetích zemí a podobně. Zhotovitel má právo přiměřeně cenu upravit, pokud tyto okolnosti nastanou a Objednateli vícenáklady takto vzniklé naúčtovat. Doba splatnosti daňového dokladu s těmito náklady se stanovuje na 7 dní ode dne vystavení.

  7. V případě požadavku zhotovitele na finanční jistinu za případnou likvidaci uskladněných stěhovaných předmětů je Objednatel tuto jistinu povinen zaplatit v požadované výši před stěhováním viz ustanovení III.

 2. Práva a povinnosti Zhotovitele

  1. Zhotovitel je povinen stěhování provést v dohodnutém termínu a s odbornou péčí. Zhotovitel je zejména povinen při stěhování postupovat obezřetně a zdržet se všeho, co by mohlo vést k poškození, zničení či ztrátě stěhovaných předmětů.

  2. Zhotovitel je povinen stěhované předměty v místě odeslání naložit a v místě určení vyložit.

  3. Zhotovitel se snaží při stěhování vyjít vstříc pokynům a požadavkům Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na nevhodnost obdržených pokynů a požadavků.

  4. Zhotovitel je povinen stěhované předměty Objednateli v místě určení předat. S ohledem na ustanovení čl. II.6 jsou stěhované předměty řádně předány i v případě, že Zhotovitel stěhované předměty vyloží na vhodném místě, které sám určí, jelikož Objednatel porušil povinnost stěhované předměty převzít a nedal Zhotoviteli zavčas pokyny, jak se stěhovanými předměty naložit.

  5. Zhotovitel má právo vstupovat pro realizaci služby do smluvního vztahu s třetími stranami svévolně.

  6. Zhotovitel má právo zvolit dopravní prostředek pro silniční, leteckou čí námořní přepravu dle vlastního uvážení.

  7. Zhotovitel má právo zadržet stěhované předměty Objednatele v případě, že nebyly vyrovnány veškeré závazky Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel má zástavní právo na veškeré stěhované předměty v hodnotě dlužné částky a náklady spojené s uskladněním (po celé období, během kterého bylo zástavní právo uplatněno) správou stěhovaných předmětů, prodejem i případnými dalšími náklady vzniklými nevyrovnáním závazku Objednatele vůči Zhotoviteli. Jestliže Objednatel do 14 dnů od odeslání výzvy Zhotovitelem neuhradí dlužnou částku, má v takovém případě Zhotovitel právo stěhované předměty prodat a uhradit tím vzniklý dluh. Finanční prostředky utržené nad rámec dlužné částky budou poukázány Objednateli na uvedený bankovní účet do 14 dnů ode dne nabytí.

 3. Předměty a služby vyloučené ze stěhování

  1. Ze stěhování, ledaže bylo smluvně dohodnuto jinak, nebo předpisy třetí země určují jinak (např. alkohol, potraviny), se vylučují zejména:

   1. živá zvířata a rostliny

   2. umělecká díla či sběratelské předměty

   3. jiné předměty vysoké hodnoty (šperky, peníze, drahé kameny a kovy, cenné papíry a jiné)

   4. další vzácné předměty

   5. předměty nebezpečné (zbraně, výbušniny, hořlaviny a jiné)

  2. Zhotovitel není odpovědný za škodu, jež vznikla na předmětech vyloučených ze stěhování, které se bez vědomí a souhlasu Zhotovitele staly předmětem stěhování.

  3. Objednatel odpovídá za škodu, jež Zhotoviteli vznikla stěhováním předmětů uvedených v čl. V.1.a a v čl. V.1.e, jestliže toto stěhování proběhlo bez vědomí a souhlasu Zhotovitele.

  4. Zhotovitel nezajišťuje stěhování nebo instalaci předmětů upevněných ke stěnám, podlahám nebo stropům, ledaže bylo smluvně dohodnuto jinak.

  5. Posádka vyslaná Zhotovitelem k realizaci stěhování není oprávněna měnit smluvní ujednání nebo souhlasit s výkonem práce, která nebyla předem smluvně ujednána. Objednatel nemá právo tyto služby po posádce Zhotovitele požadovat. V případě, že Zhotoviteli v důsledku tohoto vzniknou zvláštní výdaje či škoda, je Objednatel povinen takové zvláštní výdaje či škodu Zhotoviteli bezprostředně nahradit.

 4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu

  1. Zhotovitel odpovídá za poškození, zničení či ztrátu stěhovaných předmětů (dále jen „škoda“), ke kterým došlo v době od zahájení nakládání stěhovaných předmětů v místě odeslání do předání stěhovaných předmětů v místě určení.

  2. Zhotovitel však odpovídá za škodu pouze do výše 30 % sjednané ceny, ledaže bylo smluvně dohodnuto jinak (pro zabezpečení vyšších pojistitelných rizik je nezbytné u Zhotovitele stěhované předměty přiměřeně pojistit).

  3. Zhotovitel neodpovídá za škodu, jestliže ji nemohl při vynaložení odborné péče předejít ani odvrátit. Zhotovitel neodpovídá za škodu, zejména pokud byla způsobena Objednatelem, vadou, přirozenou povahou stěhovaných předmětů, atmosférickými či klimatickými podmínkami, elektrickou, elektronickou či mechanickou poruchou, nebo vadným obalem stěhovaných předmětů. Zhotovitel dále neodpovídá za škodu na křehkých předmětech, pokud prokáže, že učinil všechna obvyklá opatření k jejímu předejití.

  4. Pro úspěšné uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, je Objednatel povinen, po oznámení viz čl. II.7. do 5 dnů od předání Zhotoviteli škodu oznámit písemně. Přílohou takového oznámení je seznam poškozených, zničených či ztracených stěhovaných předmětů včetně jejich deklarované hodnoty a specifikace škody.

 5. Změna Smlouvy

  1. Objednatel je oprávněn před zahájením stěhování změnit místo odeslání či místo určení nebo stěhování zcela zastavit. Objednatel je však povinen nahradit výdaje či škodu, která tímto Zhotoviteli vznikne. Objednatel není oprávněn před zahájením stěhování změnit místo odeslání či místo určení nebo stěhování zcela zastavit, jestliže to není zejména s ohledem na provoz Zhotovitele proveditelné. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informovat.

  2. Smluvní strany se mohou na změně či doplnění rovněž smluvně dohodnout. Taková dohoda vyžaduje písemnou formu.

 6. Zánik smluvního vztahu

  1. Smlouva zaniká:

   1. dovršením stěhování

   2. dohodou smluvních stran

   3. odstoupením

  2. Stěhování je dovršeno okamžikem předání stěhovaných předmětů Objednateli v místě určení či okamžikem vyložení stěhovaných předmětů na vhodném místě, které Zhotovitel určil, jelikož Objednatel porušil povinnost stěhované předměty převzít a nedal Zhotoviteli zavčas pokyny, jak se stěhovanými předměty naložit.

  3. Odstoupení od smluvního vztahu je nutné druhé smluvní straně oznámit písemně.

  4. Zhotovitel je oprávněn od smluvního vztahu odstoupit

   1. v případě, že Objednatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze smluvního vztahu, zejména v případě nezaplacení zálohy dle ustanovení čl. III.2, Právo Zhotovitele na náhradu škody způsobené Objednatelem není nikterak dotčeno.

  5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit

   1. v případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě prodlení Zhotovitele se stěhováním delším

než 14 dnů, přestože Objednatel Zhotovitele ke stěhování opětovně písemně vyzval. Tato možnost je omezena v případě, že Zhotovitel doloží působení vyšší moci (včetně poruch v mezinárodní přepravě způsobených stávkou, živlem, občanskými nepokoji a válečnými konflikty, výbuchem a podobně)

   1. zaplacením odstupného, které se sjednává ve výši

 • 50 % ceny v případě odstoupení 7 a více dnů před stěhováním,

 • 100 % ceny v případě odstoupení méně než 7 dnů před stěhováním.

 1. Doručování písemností

  1. Smluvní strany jsou povinny doručovat si písemnosti formou doporučeného dopisu či dopisu do vlastních rukou.

  2. Zhotovitel je povinen doručovat písemnosti na adresu, jež Objednatel oznámil dle ustanovení čl. II.2. Pokud se písemnost doručovaná na tuto adresu Zhotoviteli vrátí jako nedoručená, má se za to, že písemnost byla doručena dnem, kdy se Zhotoviteli vrátí.

  3. Objednatel je povinen doručovat písemnosti na adresu sídla Zhotovitele.

 2. Rozhodčí doložka

  1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu tříčlenným rozhodčím senátem, kdy každá ze smluvních stran zvolí osobu jednoho rozhodce a ti se mezi sebou dohodnou na osobě třetího rozhodce, předsedy rozhodčího senátu. Neoznámí-li smluvní strana osobu rozhodce do 10 pracovních dní od okamžiku, co k tomu byla druhou smluvní stranou vyzvána, zvolí rovněž druhou osobu rozhodce druhá smluvní strana.

  2. V případě postoupení pohledávky vyplývající ze Smlouvy je sjednaná rozhodčí doložka platná i pro nového věřitele pohledávky ze Smlouvy.

 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Je-li Objednatelem fyzická osoba, pak tímto Zhotovitel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, plní svou zákonnou informační povinnost a uvádí, že za účelem ust. § 5 odst. 2 písm. b) a e) tohoto zákona

zpracovává osobní údaje této fyzické osoby v rozsahu sděleném touto osobou pro účely realizace Smlouvy. Fyzická osoba má právo na přístup k těmto osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i právo obrany proti neoprávněnému zpracování osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Právní otázky Smlouvou či VOP výslovně neupravené se řídí zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Objednatel prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých

Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou, zejména práva na zaplacení ceny, práva na úhradu příslušenství, práva na náhradu škody a práva na odstupné, a to na dobu 10 let ode dne, kdy promlčecí lhůta počala běžet poprvé.

  1. Objednatel bere na vědomí, že plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy a VOP vyžaduje jeho součinnost. Bez poskytnutí této součinnosti, která spočívá zejména v plnění povinností dle Smlouvy a VOP, Zhotovitel negarantuje řádné plnění svých povinností ze Smlouvy a VOP, zejména není v prodlení těchto povinností.

  2. Objednatel prohlašuje, že jsou mu všechna ustanovení VOP srozumitelná a považuje je za dostatečně určitá. Uzavření Smlouvy je výrazem svobodné, vážné a pravé vůle Objednatele a Objednatel uzavřením Smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s tím, být vázán ustanoveními těchto VOP.

  3. Smluvní strany se výslovně dohodli, že budou-li některá ustanovení Smlouvy či VOP shledána neplatnými, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy a VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit v přiměřené lhůtě neplatná ustanovení platnými, která budou co nejblíže vyjadřovat obchodní a právní smysl původních ustanovení.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HrubyMOVING s.r.o. vstupují v platnost dnem vyhlášení a jsou k dispozici na www.stehovani.eu, ve všech provozovnách HrubyMOVING s.r.o. a také nedílnou součástí smluvní dokumentace. Tyto VOP pozbývají platnosti dnem nabytí platnosti pozdějších VOP.

v Praze, dne 1.11.2013

 

………….……………………………………..
Václav Hrubý a Martin Dušek
jednatelé společnosti 

HrubyMOVING s.r.o.
Kostelecká 879
196 00 Praha 9 – Čakovice

Zaujali jsme Vás?

Mohlo by vás zajímat

Průběh stěhování Naše služby Vozový park Obaly
Made by Smarcoms

  Rekonstrukce bytu Brno

Facebook

Pokud cokoliv z formuláře nevíte, nebo si nejste jistí, zejména co chcete stěhovat a kdy, nemusíte tyto pole vyplňovat.
Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

* *

Děkujeme. Některý z našich pracovníků Vás bude kontaktovat.

TOPlist